ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55

มร.ลปรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ,อาจารย์ประจำ

(1/1)

pr.lpru:
     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา จำนวน ๖ อัตรา
๑.  ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับปริญญาเอก และอาจารย์ประจำตามสัญญา จำนวน ๖ อัตรา
๒.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
     - คณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา คือ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน ๑ อัตรา
     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
     - คณะครุศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา คือ
       ๑. สาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน ๑ อัตรา (สาขาวิชาการแนะแนว จิตวิทยาธุรกิจหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง)
       ๒. สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา (สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ)
       ๓. สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) จำนวน ๑ อัตรา (สาขาวิชาภาษาไทย หรือภาษาศาสตร์)
     - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา คือ
       ๑. สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) จำนวน ๑ อัตรา (สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี (ผู้มีประสบการณ์ในการสอนชาวต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ))
       ๒. สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ.) จำนวน ๑ อัตรา (สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาศาสตร์ การสอนภาษาไทยหรือวรรณคดีไทย)
อัตราค่าจ้าง
     วุฒิปริญญาเอก   เดือนละ ๑๙,๖๖๐  บาท
     วุฒิปริญญาโท    เดือนละ    ๙,๗๐๐  บาท
     ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๙ ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๑๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือยื่นในสมัครโดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียนอย่างช้าประทับตราไปรษณีย์วันสุดท้ายของวันรับสมัคร)
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือโทรสอบถามได้ที่ ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๒๕ หรือทางเว็บไซด์ www.lpru.ac

cocore:
ขอบคุณนะคร้าาบ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version