ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

(1/1)

pr.lpru:
     มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน ๑ อัตรา
๑.  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ๓ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท
๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
    - ผู้ที่สมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการบริหารบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒
    -สำเร็จการศึกษาวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์
    -มีความรู้ด้านระบบเครือข่ายเป็นอย่างดี
    -มีความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซด์ด้วยภาษา PHP
    -มีความสามารถในการพัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการในหน่วยงาน
    -มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ๑ ปี
     ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีชั้น๒ อาคารโอฬารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือโทรสอบถามได้ที่ ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๒๕ หรือทางเว็บไซด์ www.lpru.ac.th

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version