ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55

กองพัฒนานักศึกษาเลื่อนกำหนดการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป.

(1/1)

pr.lpru:
                   ด้วยนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคกศ.บป.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งลง กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงจะจัดการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ แต่เนื่องจากในช่วงวันดังกล่าวนักศึกษาภาคกศ.บป.มีกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ทำให้นักศึกษาที่มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. ได้
                  ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษาจึงขอเลื่อนกำหนดการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. เป็นวันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งของแต่ละคณะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version