ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55

เชิญร่วมพิธีเกี่ยวข้าวอินทรีย์

(1/1)

pr.lpru:
ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง หัวหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้และเผยแพร่การทำเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้และเผยแพร่การทำเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ได้วางแผนการปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ของโครงการดังกล่าวฯ จำนวน 11 ไร่ โดยพื้นที่ทั้งหมดได้วางแผนและดำเนินการปลูกข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ 105 ซึ่งได้มีพิธีหว่านกล้าข้าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553 และมีพิธีดำนาข้าวอินทรีย์เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมาแล้วนั้น ขณะนี้ต้นข้าวได้ออกรวงและสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว และทางโครงการจะจัดให้มีพิธีเกี่ยวข้าวโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30 น.  ณ พื้นที่โครงการฯทางขึ้นบ้านพักอาจารย์และข้าราชการบนดอยฝั่งซ้ายมือ ดึงนั้นจึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมพิธีเกี่ยวข้าวโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ ตามวันละเวลาดังกล่าวด้วย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version