ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม

(1/1)

pr.lpru:
            ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับบริษัท ชาร์ป ไทยจำกัด จัดโครงการฝึกอบรมประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ให้กับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสื่อการสอน การพัฒนาทักษะและความรู้ให้ก้าวทันโลกเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ต่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการงานในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง
            โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
             ๑.เพื่อบริการทางวิชาการให้กับบุคลากรในหน่วยงานที่มีความสนใจ
             ๒.เพิ่อพัฒนาทางวิชาชีพทางด้านการสอนและการจัดการงานเอกสารให้กับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรม
             ๓.เพื่อสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งนี้เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย
             ๑.เปิดโลกเทคโนโลยีเครื่องมัลติฟังก์ชั่น
             ๒.นำเสนอโซลูชั่นการให้บริการงานพิมพ์และงานถ่ายเอกสารสำหรับสถานศึกษา
             ๓.จัดการเอกสารได้อย่างมั่นใจด้วย Microsoft SharePoint
             ๔.นำเสนอโซลูชั่นการจัดการแฟกซ์
             ๕.สาธิตโซลูชั่นการเดินเอกสารอัตโนมัติ (Document Workflows)
             ๖.ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
             ๗.มิติใหม่ของสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพในสถานศึกษา (Digital Signage)
             ๘.เชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างหนังสือหรือสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
             ๙.สร้างแหล่งข้อมูล (Knowladge Management) การเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา
             ๑๐.พัฒนาสื่อการสอนและการนำเสนอผลงานในรูปแบบใหม่
             ๑๑.ลดต้นทุนด้านการพิมพ์และเพิ่มโอกาสในการจัดทำหนังสือ
             คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงขอเชิญบุคลากรภายในหน่วยงานเข้ารับการอบรมทิศทางการพัฒนาระบบผลิตและจัดการงานเอกสารยุคดิจิตอลในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร.๑๓๐๑

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version