ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศ ประกวดราคา/ซื้อ/จ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประจำเดือน พฤษภาคม 2553

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
1.สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-may14-53.pdf

2.สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๔ รายการ
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-may15-53.pdf

3.สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๓๒ รายการ
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-may16-53.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version