ห้องศิษย์เก่ามร.ลป-ข่าวสารต่างๆ > ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ข่าว-ศิษย์เก่า

ขอเชิญนักศึกษา ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมการพัฒนาจิตลักษณะฯ วันที่ 1-2 , 8 กย.

(1/1)

พชรพร แก้วประเสริฐ:

กพน.ร่วมกับคณะครุศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา ที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมการพัฒนาจิตลักษณะฯ วันที่ 1-2 , 8 กย.55


                นายบรรจง  สมศรี  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง  แจ้งว่า เนื่องด้วย   อาจารย์อดุลย์   ปัญญา   จากสาขาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จะจัดอบรมการพัฒนาจิตลักษณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตและมีจิตอาสา โดยกำหนดจัดในวันเสาร์ที่ ๑  - วันอาทิตย์ที่ ๒  กันยายน ๒๕๕๕ และวันเสาร์ที่ ๘  กันยายน  ๒๕๕๕ รวม ๓ วัน โดยต้องการกลุ่มผู้เข้าอบรมประกอบด้วยนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๒๐  คน (จากคณะครุศาสตร์  ๒๔  คน ,  คณะวิทยาศาสตร์  จำนวน  ๒๔  คน ,  คณะวิทยาการจัดการ  ๒๔  คน , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน ๒๔ คน )  โดยมีทีมวิทยากร คณาจารย์วุฒิปริญญาโท และเอก สาขาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยและวิทยากรภายนอก)  โดยนักศึกษาผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  โดย มีอาหารกลางวันเลี้ยง  กรณีจัดนอกสถานที่มีเงินค่าน้ำมันรถให้  และมีเกียรติบัตรให้หลังผ่านการอบรมด้วย สำหรับสถานที่จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง (ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่อาจารย์อดุลย์ ปัญญา      เจ้าของโครงการ    เบอร์โทร ๐๘๑-๘๘๕๒๐๐๕ ) 
               จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษา คณะต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว คณะละ จำนวน ๒๔ คน โดยกรอกใบสมัครที่คณะที่สังกัด  โดยกองพัฒนานักศึกษา ส่งไปให้ที่คณะแล้ว และขอความกรุณาจากสำนักงานเลขานุการคณะคณะต่างๆ  รวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ร่วมโครงการ  ส่งคืนกองพัฒนานักศึกษา  ภายในวันที่ ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version