ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

(1/1)

pr_jip:
1.   ผศ.ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดี  ไปราชการเพื่อประชุมวิชาการ  การเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  ณ  ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่  29 – 31  กรกฎาคม  2555
2.   นางสาวขัตติยา  ขัติยวรา  , นายขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  , นางสาวอัจฉราภรณ์  มลิวงศ์  ไปติดต่อราชการเรื่อง  งานมหกรรมวิชาการ  สกง.  ณ  เมืองทองธานี  นนทบุรี  ระหว่างวันที่  19 – 25  มิถุนายน  2555
3.   อ.ดร.สุเทพ  ทองคำ  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2555
4.   นายปฐม  บุญยรักษ์  พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อไปรับ – ส่ง ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  รองอธิการบดี  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  27 – 28  พฤษภาคม  2555

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version