ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 22 พฤษภาคม 2555

(1/1)

pr_jip:
1.   นายปฐม  บุญยรักษ์  พขร.  ไปราชการเพื่อไปรับ – ส่ง  ผศ.สมชัย  โกศล  รองอธิการบดี  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 
23 – 24  พฤษภาคม  2555
2.   นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก  พขร.  ไปราชการเพื่อไปส่ง  ผศ.ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดี  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2555
3.   อ.พิภพ  แซ่ตั้ง  , พร้อมนักศึกษาจำนวน  3  คน  ไปราชการเพื่ออบรมเรื่องโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
สู่การใช้ประโยชน์  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เมื่อระหว่างวันที่  23 – 25  พฤษภาคม  2555

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version