ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2555

(1/1)

pr_jip:
1.   ผศ.สุวรรณี  จันทร์ตา  คณบดี  ไปราชการเพื่ออบรม  เรื่องการพัฒนาจิตสาธารณะและการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน  เมื่อวันที่  19 – 20  พฤษภาคม  2555  ณ  ออไนซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท  และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล 
จังหวัดเชียงใหม่
2.   อ.วิเชษฐ  ยิ้มละมัย  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  บริษัทอาหารสากล  บริษัทไทยน้ำไทย  จำกัด  และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
เมื่อระหว่างวันที่  22 – 23  พฤษภาคม  2555
3.   ผศ.ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน  ไปราชการระหว่างวันที่  22 – 24  พฤษภาคม  2555
4.   ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล    ดร.ดวงใจ  ปิเยา  ไปราชการเพื่ออบรม  ประชุมเตรียมงานราชภัฏวิจัยกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2555
5.   นางโสมลักษณ์  กูลพรม  ไปราชการเพื่ออบรม  โครงการฝึกอบรมศาสนพิธี  ณ  โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ  ระหว่างวันที่  21 – 22  พฤษภาคม  2555

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version