ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 17 พฤษภาคม 2555

(1/1)

pr_jip:
1.   นายปรีชา  ไชยโย  ผอ.สำนักงานอธิการบดี  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง  “รวมพลังข้าราชการไทย  ลดใช้พลังงาน” 
ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  แอทเซ็นทรัลพลาซา  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2555
2.   นายจักรกฤษณ์  อินผะลา , นายเอกรัฐ  อินต๊ะวงศา  ไปราชการเพื่ออบรม  เรื่องอบรมเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ณ  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  13 – 17  พฤษภาคม  2555
3.   ผศ.ดร.จรีรัตน์  สุวรรณ  ไปราชการเพื่อรับใบประกอบวีชาชีพครูของนักศึกษาภาคปกติ  ณ  คุรุสภา  กทม.  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2555
4.   นางสาวดวงจันทร์  คำขอด  ไปติดต่อราชการเรื่อง  เรื่องการพัฒนาจิตสาธารณะและการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน  เมื่อวันที่  19 – 20  พฤษภาคม  2555  ณ  ออไนซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท  และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล 
จังหวัดเชียงใหม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version