ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 5 พฤษภาคม 2555

(1/1)

pr_jip:
1.   นางสาวสุพรรณี  คำวาท  อาจารย์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  28  พฤษภาคม  2555
2.   นางสาวสุพรรณี  คำวาท  อาจารย์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  29  พฤษภาคม  2555
3.   นางสาวสุพรรณี  คำวาท  อาจารย์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  8  พฤษภาคม  2555
4.   นางสาวชไมพร  สืบสุโท  พนักงานมหาวิทยาลัย  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
อ.สบปราบ  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  2555
5.   นางสาวชไมพร  สืบสุโท  พนักงานมหาวิทยาลัย  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  ธนาคารเพื่อ อ.เถิน  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2555
6.   ผศ.ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะชัย  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  อำเภอแจ้ห่ม  จ.ลำปาง ในวันที่  17 และ  24  พฤษภาคม  2555
7.   ผศ.ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะชัย  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  อำเภอเมืองและอำเภอห้างฉัตร  จ.ลำปาง ในวันที่  25 และ  30  พฤษภาคม  2555
8.   ผศ.นงนุช  สอนสุวิทย์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  กรุงเทพ  ระหว่างวันที่ 16 – 19  พฤษภาคม  2555
9.   ผศ.นงนุช  สอนสุวิทย์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  กรุงเทพ  ในวันที่ 15   พฤษภาคม  2555
10.   นางสาวสุทธิรา  ทิพย์วิวัฒน์นิพจนา  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  อำเภอเกาะคา  ในวันที่  11 และ  28  พฤษภาคม  2555
11.   นางสาวสุพรรณี  คำวาส  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  อำเภอแม่เมาะ  นัวนที่  11 พฤษภาคม  2555
12.   นายภิรภณ  จันทร์แสนตอ  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  2555
13.   ว่าที่ร้อยตรีวิฑูร  กาญจนพันธ์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดลำพูน  ในวันที่  15  พฤษภาคม  2555
14.   ว่าที่ร้อยตรีวิฑูร  กาญจนพันธ์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  อ.งาว  จังหวัดลำปาง   ในวันที่  14  พฤษภาคม  2555
15.   ว่าที่ร้อยตรีวิฑูร  กาญจนพันธ์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดลำพูน  อำเภอห้างฉัตร  ในวันที่  16  พฤษภาคม  2555
16.   นายปริตต์  สายสี  รองคณบดี  ไปราชการเพื่อร่วมพิธีปิดการอบรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2555
17.   ผศ.นพนันท์  สุขสมบูรณ์  ไปราชการเรื่อง  ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ณ  จังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่  5  พฤษภาคม  2555
18.   ผศ.ศภชัย  เต็งรัตนล้อม  ไปราชการเพื่อกำหมดเกณฑ์และตัดสินการประกวดดนตรี ฯ  ณ  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เมื่อระหว่างวันที่ 
3 – 5  พฤษภาคม  2555

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version