ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2555

ประจำเดือน มิถุนายน 2555

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ป้ายอักษรไฟวิ่งอิเล็กทรอนิกส์
- - - - - - - - - - - - - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ป้ายอักษรไฟวิ่งอิเล็กทรอนิสก์  ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์ป้ายอักษาไฟวิ่งอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  ๒  ป้าย

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่   ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๕๕   ถึงวันที่ ๕   กรกฎาคม ๒๕๕๕    ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข www.lpru.ac.th ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/June-10-290655.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องมือทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา จำนวน ๑ ชุด
- - - - - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องมือทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา จำนวน ๑ ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/June-9-260655.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้

 ๑.    เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์   จำนวน   ๕๕    เครื่อง
 ๒.    อุปกรณ์ Wireless Access Point   จำนวน   ๑๕    ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th ,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/June-8-260655.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง ขายทอดตลาดซากรถยนต์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดซากรถยนต์ จำนวน ๑ คัน ยี่ห้อแลนด์โรเวอร์ รุ่น ๒ เอ ปี ๑๙๖๙ สีครีมโดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑.ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคา สามารถติดต่อขอดูสภาพรถยนต์ ได้ที่งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่  ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๒.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะทำการขายทอดตลาดในวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ณห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ
       ๒.๑ กำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลราคา เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
       ๒.๒ ดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ผู้สนใจจะเข้าเสนอราคาจะต้องจัดเตรียม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง มาแสดงในวันดังกล่าวด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/June-7-260655.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีโยธา
........................................................................................

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีโยธา     ลงวันที่   ๗   มิถุนายน ๒๕๕๕ กำหนดยื่นซองเอกสารเสนอราคาในวันที่  ๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๕
 
เนื่องจาก ไม่มีผู้มายื่นซองเอกสารเสนอราคา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/June-6-260655.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ป้ายไฟอักษรวิ่ง
- - - - - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ป้ายไฟอักษรวิ่ง ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์ป้ายไฟอักษรวิ่ง   จำนวน ๑ ป้าย

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่   ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๕๕   ถึงวันที่ ๕   กรกฎาคม ๒๕๕๕    ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข www.lpru.ac.th ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/June-5-210655.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 --------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอาลัมพาง  จำนวน ๑ งาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  โดยวิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา  ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ( สองล้านบาทถ้วน)             

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๑  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    และเมื่อคณะกรรมการประกวดราคาดำเนินการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อมีสิทธิ์เสนอราคาเสร็จแล้ว    มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาด้านเทคนิคโดยตรงไม่ประกาศเปิดเผยรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นดังกล่าวต่อสาธารณชน พร้อมแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   
 
 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาท) ได้ที่งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ ระหว่างวันที่ ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๕   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.lpru.ac.th, และ www.  gprocurement.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๕๔) ๒๓๗๓๒๑-๒   ทุกวันในเวลาทำการ         

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/June-4-190655.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 --------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ  เพื่อใช้ในราชการของมหาวิทยาลัย  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้

๑.  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จำนวน ๕ ห้อง ๆ ละ ๓๐  เครื่อง
๒.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์                        จำนวน                ๒ เครื่อง

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ ระหว่างวันที่  ๑๕- ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕  .ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๕๔) ๒๓๗๓๒๑-๒ในวันและเวลาราชการหรือwww.lpru.ac.th,www. gprocurement.go.th 

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/June-3-160655.pdfประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์จำนวน ๑ งาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โดยวิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียดงานดังนี้

๑. อาคารอัฒจันทร์   ขนาดสูง ๓ ชั้น  ๑ หลัง
๒. สนามกีฬากลาง  (สนามฟุตบอล, สนามกรีฑา
๓. สนามกีฬากลางแจ้ง
๔. อาคารศูนย์กีฬาในร่ม  ขนาดสูง ๓ ชั้น ๑ หลัง       
๕. งานภูมิสถาปัตยกรรม
             
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังเงื่อนไข คำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๓  มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยให้มาลงทะเบียน ณ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. และเดินทางไปสถานที่ก่อสร้างพร้อมกัน ทั้งนี้ ในการมาดูสถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยจะถือเป็นสิทธิ์และประโยชน์ของผู้ประสงค์จะเข้ามาเสนอราคา หากผู้เสนอราคารายใดไม่มาฟังการชี้แจง หรือไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างจะนำมาเป็นข้ออ้างภายหลังไม่ได้


กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๑๙  มิถุนายน ๒๕๕๕ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง  ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   และเมื่อคณะกรรมการประกวดราคาดำเนินการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อมีสิทธิ์เสนอราคาแล้ว มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาด้านเทคนิคโดยตรงไม่ประกาศเปิดเผยรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นดังกล่าวต่อสาธารณชน พร้อมแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๗๕,๐๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocuerment.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔ ๒๓๗๓๒๑-๒ ทุกวันในเวลาทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/June-1-060655.pdf

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- - - - - - - - - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ มหาวิยาลัยราชภัฏลำปาง

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕   ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th ,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/June-2-070655.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version