ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2555

ประจำเดือน พฤษภาคม 2555

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จำนวน ๑ งาน
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จำนวน ๑ งาน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๗,๒๐๐.๐๐ บาท(สองแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่   ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๕    ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา๑๑.๓๐ น. ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่   ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์     หมายเลข ๐๕๔ ๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/May-210555-1.pdf

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมจำนวน ๑ งาน
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/May-210555-1-1.pdfประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอาลัมพาง
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอาลัมพาง ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารอาลัมพาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่   ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ในวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๑๑  มิถุนายน   ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  หรือที่ www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔ ๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/May-210555-1.pdf

เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตามรายการ ดังนี้
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์    จำนวน   ๙  เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocuerment.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔ ๒๓๗๓๒๑ ในวันและเวลาราชการ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/May-240555-2.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version