ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2555

ประจำเดือน มกราคม 2555

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประจำเดือน มกราคม 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ เครื่อง
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้เครื่องคอมพิวเตอร์   จำนวน   ๖   เครื่อง

 กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๐-๑ ในวันและเวลาราชการ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/January-260155-6.pdf

cocore:
ขอบคุณคะ

cocore:
 :o :o

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version