ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

**เปิดอบรม Webservice/DatasnapและDVD Trianing Delphi**

(1/1)

zerozero:
*****เปิดอบรม Webservice/DatasnapและDVD Trianing Delphi*****


เปิดหลักสูตรอบรม การบริหารเพื่อการรับส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ท ด้วย WEB service/DataSnap

โดยเป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลผ่านระบบ Internet

เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบที่เขียนด้วย Delphi สำหรับรับส่งข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่อยู่ระยะไกล ผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ท

  ** ให้ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ได้พัฒนาศักยภาพ และมี ประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสำหรับหน่วย

งานที่ต้องการทำDataCenter**

 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ ประกอบด้วย

1. DVD บรรยายการเขียนโปรแกรม Delphi /มูลค่า 7,800 บาท  จำนวน 1 ชุด

2. หนังสือ Data Snap (Tex Book) จำนวน 1 ชุด

3. หนังสือ Delphi XE Starter Essentials  (Tex Book) จำนวน 1 ชุด

4. หนังสือ Web Service (Tex Book) จำนวน 1 ชุด

5. Component ที่ใช้ในการอบรม
                                                                                                                                           

6. ใบประกาศนียบัตร
                                                                                                                                         

7. อาหารกลางวัน  อาหารว่าง 

วิทยากร :  อ.มานพ  และทีมงาน

ระยะเวลาในการอบรม  5 วัน/รุ่น /วันจันทร์ – วันศุกร์ 

เนื้อหาในการอบรมเบื้องต้น

1. เรียนรู้การใช้งาน  Web Service ได้แก่

    1.1. เรียนรู้การใช้งาน Web Server  เช่น  Apache, ISS, XITAMI 

    1.2. เรียนรู้การสร้างโปรแกรมฝั่ง Server ด้วย Component Web Service

           1.2.1 การใช้งาน SOAP Server Application

           1.2.2 การใช้งาน SOAP Server Data module

    1.3. เรียนรู้การเรียกใช้งาน Server ที่สร้าง

    1.4. เรียนรู้การใช้งานฝั่ง Client ด้วย Component Web Service

          1.4.1 เรียนรู้การใช้  HTTPRIO สำหรับเรียก Web Service จากผู้ให้บริการรายอื่น หรือ Server ที่

พัฒนาขึ้น

          1.4.2 เรียนรู้การใช้ SoapConnection1 สำหรับเขียนโปรแกรมติดต่อกับ Database ผ่าน Port 80

   1.5. เรียนรู้การเขียนโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์ จาก ส.ป.ส.ช.

   1.6. เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อส่งค่าจากฐานข้อมูลที่เราพัฒนาขึ้น

2.เรียนรู้การใช้งาน Data Snap สำหรับติดต่อ Database ผ่าน Port พิเศษ 

3.เรียนรู้การเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลด้วยใช้ My SQL เป็น Data Base

4.เรียนรู้การใช้ Component Dev Express, Ehlip, Raise, MyDac, GxPert

5.เรียนรู้การใช้ คำสั่งภาษา Delphi ที่สำคัญสำหรับพัฒนาโปรแกรมทั้ง Property, Event

6.เรียนรู้การใช้ภาษา Delphi จัดการกับฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย

   6.1 เรียนรู้การใช้Component Action List, การสร้างฟิลด์แบบ Calculate Field, การใช้งานแบบ Master-

Detail

   6.2 เรียนรู้การติดต่อกับฐานข้อมูล (Connection) หลายๆ รูปแบบทั้ง Ms Access, My SQL, Ms SQL

Server

7.เรียนรู้คำสั่งภาษา SQL ซึ่งได้แก่ Insert, Update, Delete, Select 

8.เรียนรู้การใช้ภาษา SQL ซึ่งจัดการตาราง ซึ่งได้แก่ Create, Drop, Alter และการสร้างคีย์แบบต่างๆ

9.เรียนรู้วิธีการนำเข้าไฟล์ Excel เข้าตาราง (Table)

10.เรียนรู้วิธีนำเข้าข้อมูลจากหลายๆ Database มาเข้าฐานข้อมูลที่กำหนด

11.เรียนรู้การเขียนคำสั่ง INI

12.เรียนรู้วิธีการเข้ารหัสและถอดรหัส

13.เรียนรู้การสร้างวิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งานโปรแกรม

14.เรียนรู้วิธีการทำรายงานด้วย Fast Report

15.เรียนรู้วิธีการทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม

16.เรียนรู้วิธีการทำแผ่นติดตั้งโปรแกรม

17.และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับพัฒนาระบบผ่านอินเตอร์เน็ท 

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการกับเราขณะนี้ :

- สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 13 ท่าน อบรมวันที่ 15-19 ส.ค. 54 ณ.โรงแรม 13 เหร๊ยญ /

นนทบุรี
****************************************************************************

*
**DELSNET  มี  DVD สื่อการสอนเขียนโปรแกรม Delphi จำหน่าย  หลาย ๆ ระบบด้วยกัน  เหมาะ สำหรับ

ผู้ที่ต้องพัฒนาโปรแกรมด้วย Delphi       
       **สอนครอบคลุมทั้งในการติดต่อกับฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานบนทั้ง
        -เครื่องส่วนตัว(Foundation)กรณีศึกษา ระบบ Point of Sale
        -ผ่านระบบเครือข่าย(Client/Server)
        -ผ่านระบบอินเตอร์เน็ท(Multitier)
        -การใช้งาน Firebird with Delphi
        -และ Delphi 3 in 1 ทั้ง 5 คอส  (แต่ละคอสต่างมีความโดดเด่นที่ต่างกันออกไป)
        หมายเหตุ : มี Component และ  Source Code

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและโปรโมชั่นใหม่ได้ที่  www.delsnet.com
     
       **อีกทั้ง Delphi เดลไฟ สามารถพัฒนาต่อยอดระบบ HosXP หรือ พัฒนาโปรแกรมด้านอื่นๆ ได้ด้วย

ตนเอง

        ** รับเป็นวิทยากร และ ที่ปรึกษา ทั้งภายใน และภายนอก โดย  อาจารย์มานพ   DELSNET (จาก

ประสบการณ์ กว่า 20 ปี)

        ** รับเขียนโปรแกรมตาม ความต้องการของลูกค้า

                         สอบถามได้ที่ 086-981-7231.,02-920-5572 
หรือ   www.delsnet.com
        ** สำหรับ    www.delsnet.co.th นั้น  ทาง  Delsnet
                                  มี  Software สำหรับการจัดการด้านธุรกิจ logistics ทุกขนาด
                                  มี  Software บริหารจัดการสำนักพิมพ์
                                  มี  Software การจัดการบริหารกำลังพล สำหรับหน่วยงานราชการ
 
   ขอขอบคุณที่ไว้วางใจและเรียกใช้บริการ  Delsnet  ขอบคุณครับ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

darkmany:
ขอบคุณครับ  ;D ;D

smart:
ขอบคุณค่ะ

siamnet16:
ขอบคุณมากครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version