แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Pr_hom

หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ... 80
61
กฤตภาคข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สัปดาห์ที่ 3

นสพ.เขลางค์
1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภิบาลตลาด
https://mega.nz/file/7MJ0AbbI#-SAGZFSKpUJDNsjKkN2SJxj4eMiXkIZUw7alBl7hk0s

2. มร.ลป. จัดโครงการหลีกสูตร การรู้รักษ์เงินแผ่นดี กับ สตง.
https://mega.nz/file/XJQEyZyS#wlS6fVfy7S1-bWWj9udBhPVQxsnllh-2rG0QD8oJAs8

3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนในโครงการพระราชาโชบาย 2563
https://mega.nz/file/nNIgkboJ#J79OQJpDzkXJ4DiIveOvrXhGq6yKT5GKdOLDE9WJUkg

นสพ.แมงมุม
1. ต้อนรับ รศ.ดร.กิตติศักดิ์
https://mega.nz/file/eVYAHJjb#Pgq3aZfDQ5oGTsH5gA-QzCdAUVfLArVaMUrmrzujYiM

2.มร.ลป.ร่วมแสดงความยินดี นศ.ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษบ์คิดค้น 2563
https://mega.nz/file/acJyFLJY#B2_GExv55Q6XQYrOKQS3Pq87xe_49fErSstoI_4rhA8

นสพ.เอกราช
1.มร.ลป. จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
https://mega.nz/file/uFQWjTrY#D2uvYONVtG5Uv5WBwggmp5X0602ujdh2a8h01QFQ5VY

2. มร.ลป. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปี 2563
https://mega.nz/file/aFAk1J4K#pxCPnYQ3lnXKe4KmygL23Y4wHGgFPku23XZyxA2C_0c


62
กฤตภาคข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สัปดาห์ที่ 1

นสพ.แมงมุม
1.ขอเชิญร่วมชมและเชียร์กีฬา ลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่ 20
https://mega.nz/file/GZwQzK7J#MpgEFl9N5ARk3VIZSgMgBS3GdCURfHbVN9CdIvBuV-w

2. รับมอบ สศ.ดร.กิตติศักดิ์.
https://mega.nz/file/eZhA1YzL#KvSY1g3gjtnxsw1Uqq0rSR6Wvo9AuYCxoPUlPNFboUM

นสพ.เขลางค์โพส
1. จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  พิงคนครเกมส์
https://mega.nz/file/DQpyBC5K#Kf3bILFX0eXi5GaWEp0cjlkqMPEarWPP7NsIa5DdQDQ

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
https://mega.nz/file/zN5gVCST#Dd0rrJrJQWKqIhQuzXBJspfJtldfoxPk0vbH9tuV6VY


นสพ.เอกราช
1. มร.ลป. เข้าพบผู้ว่า หารือข้อราชการโครงการยุทธศาสตร์
https://mega.nz/file/Kc4SDaoJ#bLxvFzYCqBT6ZuS6z6RjfVBvb0P0LW7epq0Q5d9S1Rg

2. มร.ลป. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันทหารผ่านศึก
https://mega.nz/file/qMgCFarZ#KKp4huu7yfkko6udCpcy2ywoGvu90CxlExYof6y9UxU

3. มร.ลำปาง ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์ ปฏิบัติการภารกิจลดค่าฝุ่น PM 2.5
https://mega.nz/file/fBoggS6L#tnJX3czN3K4m4EzmIWiqY9BxHc0z8C3a_8XAtLhx150


63
กฤตภาคข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2563  สัปดาห์ที่ 1

นสพ. แมงมุม
1.ม.ราชภัฏลำปาง จัดงาน วิจัยสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างชุมชน สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
https://mega.nz/file/qZxECIDQ#f6TpmaxH8YooJJqokEX3wqD7YuDGmkiRcm6QveXV4NM

64
กฤตภาคข่าว เดือนมกราคม 2563  สัปดาห์ที่ 4

นสพ.เอกราช
1. งานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงานนานาชาติสัมพันธ์ราชภัฏลำปางครั้งที่ 8
https://mega.nz/file/SUxUhbqD#348zeGAb5LHLgWPiWKt7z5iGdks0VYNvBqwvpwl5Q3k

นสพ.แมงมุม
1.ดีเจน้องใหม่แห่งคลื่นวิทยุ อสมท.ลำปาง
https://mega.nz/file/zJgSEbDb#5xJkl-bxMoSwUtB-OQg0dkfPohuer1rs4xO1n76coyM

65
กฤตภาคข่าว เดือนมกราคม 2563  สัปดาห์ที่ 3

นสพ.แมงมุม

1. มอบประกาศนียบัตร รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
https://mega.nz/file/rch21AII#kpMMKHEgTZP2fHneTFhxL0GthSvNzsCA7yAjxwRfy7A

นสพ.เขลางค์นครโพส

1. ลงนามบันทึกข้อตกลง
https://mega.nz/file/bBhESK5a#BlU2aR0fgmtD4NgafyKvgAzhXJ5Wrae6VvkQvH0r7Uo

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
https://mega.nz/file/aYxwmIpS#v6TfoeN2C5tBcp-OGE1WEUn5cXbBWAQwfO7H4mbtg0w

66
กฤตภาคข่าว เดือนมกราคม 2563  สัปดาห์ที่ 2

นสพ.แมงมุม
1. ต้อนรับ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
https://mega.nz/file/jZ52zBSI#1t-qh-uJLIBxBB-y7f7nX8OCAXWh33cBPbR9C6ZXntU

2. มร.ลป.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือกับ Guiyang Preschool Education สาธารณะรัฐประชาชนจีน
https://mega.nz/file/XM5A2R7Q#MWYQ2iQs0Jk6W3U2pbDkxoq0S2OXOtxzQaWM5ParutE

67
กฤตภาคข่าว เดือนมกราคม 2563  สัปดาห์ที่ 1

นสพ.เขลางค์นครโพส
1.  ร่วมสวัสดีปีใหม่
https://mega.nz/file/mNgAxKzI#edHZu1kcPDL08CQmR69PNJA8KYNgPym5nkCwQQrHUNo

2.  สำนักงานอธิการบดี มร.ลป. สวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
https://mega.nz/file/nZpkiKQQ#8AvF4Sil9bRm45I8O0FEZAt1-f39WKwtcT6-0DiCm2o

68
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขทีี่  2128/2564  รศ.พิมผกา  โพธิลังกา  ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานเรื่องการผลิดก๊าซไปโอมีเทนอัด  ณ  สถาบันวิจัยพลังงานนครพิงค์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  8  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/bRQByAzB#fzJjJyckzsCpolIbydPWVYcDZBDFWORKFuvmZZzkOgY

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2121/2564  ผศ.ศริญญา  จนาศักดิ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  พื้นที่ตำบลนาโป่ง  ตำบลแม่ถอด  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  4 ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/zJADUK5L#x269TatjOB9oTp-IcL0Ld-pUhDB-1OItcCvk5jKAVF4

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2134/2564  นางสาวรมิดา  ขัติยะ  และคณะ  ไปราชการเพื่อร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง  การพัสดุ  การควบคุมภายใน  และบริหารความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ  2564  ณ ห้องประชุมโรงแรมลำปางเวียงทอง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  12  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/XAAhBQKA#iwnowmGC9GlrAVhfpvQrQwafbEuUo2Bm0GZ2uGK_A20

69
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่ 2103/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  ไปราชการเพื่อประสานงานการเข้าร่วมประชุม  และรับฟังการนำเสนอข้อมูลโครงการวิจัยฯ  ณ   พื้นที่อำเภอเมือง  และอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง  ในวันที่  30  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/eZwAETwa#ccXZfzcBk_BUmr7QTGE7Pk0nx0mdxoVpZQIYzG4PJkk

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2095/2564  รศ.พิมผกา  โพธิลังกา  ไปราชการเพื่อเป็นวิทยาการการแก้ปัญหามลภาวะเรื่องกลิ่นเหม็นของฟาร์ม  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม  ณ  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  15  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/GVhijR6J#Fhk2L3h8ZrptPZlATMcPsK-0fZWBevMW4lt142kgKug


คณะวิทยาการจัดการ

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  416/2564  อ.ปิยะ  วัตถพาณิชย์  และคณะ  ไปราชการเพื่อดำเนินโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนรากฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารลำปางและพื้นที่เชื่่อมโยง  ณ  ตำบลแม่มอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  8  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/XVwyjDaQ#aGXE7sn1-gqj77yhUw8tPBu6ytVx5dhS5Yu9sfo_iHM

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  417/2564  อ.ปิยะ  วัตถพาณิชย์  และคณะ  ไปราชการเพื่อดำเนินโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนรากฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารลำปางและพื้นที่เชื่่อมโยง  ณ  ตำบลแม่มอก  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  12  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/uQ4WHb7T#R4qaPhmgQfnFEFtPFguTsgU5OGqpnaCxvJbAYEL93NY


70
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2077/2564  ผศ.จรีรัตน์  สุวรรณ และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนำใช้หลักสูตรในการสร้างการเรียนรู้ให้กับตำบลเครือข่าย  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  29  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/uEhSyDTC#VLw37eAXTWpXK7tAP-Ef9F9wSlwC7BotDHHpd4FzwOk

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2038/2564  ผศ.วิศท์  เศรษฐกร  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่  แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  พื้นที่อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  22  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/XUwChDgb#Y2kpwZ7t5R_rIWOz-ZHzpeYndvfh3G48YDuUy006a9E

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2039/2564  ผศ.วิศท์  เศรษฐกร  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่  แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  พื้นที่อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/DdxGQTKT#Sw7F2DnBqG-59mNvdxlswNKbxPSMmscUiufY-RXLmq8

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2052/2564  ผศ.ณัฐกฤษณ์  ธรรมกวินวงศ์  ไปราชการเพื่อ  แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  พื้นที่อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  24  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/vIgkkBwB#QA9ygOQ6ja9FTPIwfbC0ICUE5PTdcqGIqY08IXu3G7k

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2094/2564  รศ.ดร.พิมผกา  โพธิลังกา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยเชิงพื้นที่  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว  ในวันที่  1  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/eRg0iB4A#KwJ2XWcW3-wnIYR5WI0SE-ILtEduT6CKCIv--bYUObI

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2084/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  ไปราชการเพื่อ  แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  พื้นที่อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  29  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/6dx0Rb6Q#5Ywe-4HupgQKkZVLGm-M0ksior-GtpntsxKXZblIEm0

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2085/2564  ผศ.ศิรญา  จนาศักดิ์  ไปราชการเพื่อ  แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  พื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  29  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/fd5QzJgY#Ozch-ZwPkPnvcURFgEX0h8ZdADUlCF2XaxSBTPRF2NU

8.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2083/2564  ผศ.ณัฐกฤษณ์  ธรรมกวินวงศ์  ไปราชการเพื่อ  แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  พื้นที่อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  29  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/GJ40BZBa#7g1u6iVmU2UKvaca4CBgsGMnIh227ExI9sZjPcFBVGA

9.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2082/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  ไปราชการเพื่  แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  พื้นที่อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  29  กันยายน  2564


คณะวิทยาการจัดการ

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  413/2564  อ.อุษา  โบสถ์ทอง และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่ดำเนินงานวิจัยแนวทางการยกระดับการแปรรูปจากถ่านไม้ไผ่และถ่านเมล็ดกาแก  ณ  อำเภอเมือปาน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  2  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/LMhEzZrD#izT4XVGwXn3gcLroupWNtZEoglt6HBqQ_DeYgOFZyPQ


71
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2068/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงวิราช  และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่  สอบทานข้อมูลคนจนและถอดบทเรียนการจัดเก็บข้อมูลในพื้นท่ตำบลบ้านโป่ง  และตำบลแม่ตีบ  ณ  พื้นทที่อำเภอเมืองงาว  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/PEhAnIaZ#WkYtZbaigi0XhR5i7J1eqQuGQT-V5OZfVGZWmO15_qc

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2069/2564  อ.ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ์  และพนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อเข้าพบนายอำเภองาว  และนายอำเภอเมืองลำปาง   ณ  ที่ว่าการอำเภองาว  และที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/vdokwCTS#OJfCNpWBpd3uspoFRSpn113171JA0NJBf1jy0CZFrck

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2075/2564  นางสาวรมิดา  ขัตติยะ  และพนักงานขับรถยนต์  ไปราขการเพื่อร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ  ห้องประชุมโรงแรมลำปางเวียงทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  29  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/GApwVQ4A#PI_mdgzo52PLHx_f_1UWTwdYgtQZGoH65M6u_TVYvTo

คณะวิทยาการจัดการ

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  410/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  ไปราชการเพื่อ เป็นกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ  ณ  วิทยาลัยชุมชนแพร่  จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่  27  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/WE5EDIbZ#s-El2UkZv0T_Tf6VMp5GItdPsnys-ejYcH8U8SQOI58

72
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  407/2564  ผศ.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์  และคณะ  ไปราชการเพื่อบริการวิชาการในพื้นที่ตำบลแม่ลาน  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  เมื่อระหว่างวันที่  23 - 25  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/TMI3DSjb#A3mTRJfqG60XdOl-k3Pqy2qBlj8yaRuagjTCV79MqKk

73
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2023/2564  รศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  อธิการบดี  ไปราชการเพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  ครั้งที่ 9/2564  ณ  ห้องประชุมพระบาท  3  สำนักงานศุกษาธิการจังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  27  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/SNJHGaCA#zXPLLbK5HNm0YWXI5Z19BOET4MSc8972qv5tKgFw66Q

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2024/2564  รศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  อธิการบดี  ไปราชการเพื่อ  ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาพัฒนาการศึกษา  ครั้งที่  5/2564  ณ  ห้องประชุมพระบาท 3  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  ในวันที่  23  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/jJYnjCbJ#_yc8HHiyCkgbo5QopGK64Z1badklqaJM09YplzpYwfg

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2033/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  เข้าพบนายอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง  เพื่อเชี้แจงโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่ฯ  ณ  ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง  ในวันที่  27  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/LdR3WSAL#f41TsDJ5P1XpRQXSl1oBTf1ymrPLZ8vNMbuC5yAkk3Q

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2032/2564  ผศ.วิยดา  เหล่มตระกูล  คณบดีคณะครุศาสตร์  ไปราชการเพื่อ  กลั่นกรองงานให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  ณ ห้องประชุมพระบาท  3  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  ในวันที่  23  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/7IBnmACa#QUBZJQlH8MYXHbxBOWhnncqYNZmsA8TDeNoDNEYcDGg

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2034/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภษณ์  ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  24  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/LZQzEaaA#S7HIAyHQs-RS5r_RsMw-T8kbv9ufd-zPHk-_7E9uqFA

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2035/2564  อ.ดวงใจ  พุทะวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์  ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  25  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/zRBxzARK#P8cb5ZkF_n5V8HUTx6OZAlb0mu4s6l5K-sMBAlshG1g

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2036/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์  ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  26  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/KcIxXCCK#95y9JSf13AToMdhhpn8jSCBP-BNuKuRjOJkb0F0D2hw

8.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2016/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  เข้าพบนายอำเภอเมืองปาน  เพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  ที่ว่าการอำเภอเมืองปาน  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/vIYB3CQC#flKA2G0XQE6kB-dMGg2McjbbuLW8YCnfdVe8TVcLjto

9.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2031/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงศ์วิราข  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่ค้นหาและสอบทานคนจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  พื้นที่อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/yQBXHQrb#45OAzoVbyqxkAv3cAgFtcQfsYzQmRJ3I_0V9Tk6nsEI

10.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2012/2564  ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์  และคณะ  ไปราขการเพื่อ  ลงพื้นที่ติดตามและร่วมสำรวจสอบทานคนจนในพื้นที่ตำบลชมพู  ณ  พื้นที่อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/2YQhHA5Z#R1NAkTGEJEcUI-J6tZs7QQNgdfq_mgY4Dw-B6JqelMM

11.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2011/2564   ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์  และคณะ  ไปราขการเพื่อ  ลงพื้นที่ติดตามและร่วมสำรวจสอบทานคนจนในพื้นที่ตำบลชมพู  ณ  พื้นที่อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  22  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/qFBFnIhR#pB6ut2E8Ty6M6l8G9mfd_hmvYn42uTSuhBPCVCI822Q

12.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2017/2564  ผศ.ดร.ธรพร  หมูคำ  และคณะ  ไปราชการเพื่อ ลงพื้นที่แก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  พื้นที่อำเภอเมืองงาว  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที  26  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/2NZBXQAR#bosW7IcKi9lbu4dPeiIxBGMKJp_pQwUd166dsyJtUUo

74
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2004/2564  ผศ.จรีรัตน์  สุวรรณื และคณะ  ไปราชการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่จังหวัดลำปาง  มีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การนำใช้หลักสูตรในการสร้างการเรียนรู้ให้กับตำบลเครือข่าย  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  22 - 23  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/jIRhRSqa#LNoWDc_dPtf3PN9E2Z18E6aYD3DwJUh4eEFoHxNo_eo

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2006/2564  นางสาวศิริขวัญ  วาวแวว และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดกิจกรรมจิตอาสามอบถุงปันสุข  ให้กับชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019  ณ  ตำบลแจ้ซ้อน  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  21  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/PZRnUQIR#RCS2f15P6-oYHvUrZL-dvyyoqsko7kb6ZvrqgMuekAQ

75
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1998/2564  นางสาวสุพัทธ์  ขัดผาบ  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินการศึกษาข้อมูลความเป็นมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ  ตำบลเสริมซ้าย  อำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง    ในวันที่  23  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/qYRXkKBZ#YaIVM6lVw9idgWwKWBDzaOtuKQBVLZzhfUbL__jZm2g

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1994/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์  ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  18  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/nQZxgISI#GfJUMDK4qu9c9X3NhcTWLWuDCEKN8PiHAEbJgO1RwjE

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1999/2564  อ.ดวงใจ  พุทธวงศ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์  ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  19  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/KcJzQQAQ#_PteBRzwpOIC8h_DIY2FjJonQcSy20HZiKKFIXUip0g

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  1997/2564  รศ.พิมผกา  โพธิลังกา  รองอธิการบดี  ไปราชการเพื่อ  ไปวิเคราะห์ตัวอย่างก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์  ก๊าซชีวภาพและคุณภาพน้ำ  ณ  สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  21  กันยายน  2564
https://mega.nz/file/yQRBxKzC#4-g5y3Jqx6Lvl101EvSaWgAIlPh1EVEIKPmGDd9UV5g

หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ... 80