การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

มร.ลป ประกาศการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากร ปี 56

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
เรื่อง  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
  รุ่นที่ ๒๘  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
 
—————————————————
 
         ด้วยในภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๖   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะรับนักศึกษาเข้าศึกษา ในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ซึ่งใช้เวลาศึกษาในวันเสาร์ – อาทิตย์ ระดับปริญญาตรี  ๔ ปี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยฯ  จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับ ดังนี้
 
๑.    หลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดรับ
 
๑.๑  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มี ๑ ระดับ
 
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี                      วุฒิที่ได้รับ  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 
๑.๒  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มี ๒ ระดับ
 
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี                      วุฒิที่ได้รับ  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 
๑.๓  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  มี ๑ ระดับ
 
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี                      วุฒิที่ได้รับ  บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
 
๑.๔  หลักสูตรนิตศาสตรบัณฑิต  มี ๑ ระดับ
 
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี                      วุฒิที่ได้รับ  นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
 
การขายใบสมัครและการรับสมัคร
 
การขายใบสมัคร
 
ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษา  อาคาร ๓๘  อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ระหว่างวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์ – ๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐  น.
 
การรับสมัคร
 
ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาสามารถยื่นใบสมัครได้  ระหว่างวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์ – ๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๖   เวลา  ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐  น.   ณ  กองบริการการศึกษา  อาคาร ๓๘  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=9426

darkmany:
ปีนี้ก็จะเริ่มรับใหม่อีกแล้ว ยินดีกับน้อง นักศึกษาใหม่ทุกๆคนนะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version