การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

มร.ลป ประกาศรับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
มร.ลป ประกาศรับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(ภาคกศ.บป)การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ภายนอกมหาวิทยาลัยรุ่นที่ ๑๑   (ศูนย์ลำพูน)  รุ่นที่ ๒๕(ศูนย์ลำปาง)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
   
ด้วยในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะรับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ซึ่งใช้เวลาศึกษาในวันเสาร์ – อาทิตย์ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี  และระดับปริญญาตรี  ๔ ปี (เทียบโอนรายวิชา) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับดังนี้

 


เรื่อง การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ
รุ่นที่ ๒๔/๓ ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๒

———————————-    ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน ได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ๒ ปีอุตสาหกรรมลำปาง จึงประกาศรับนักศึกษาเข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ๒ ปีเวลาศึกษาในวันเสาร์(หลังอนุปริญญา) สาขาวิชาเทคโนโลยี(เทคโนโลยีก่อสร้าง) เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ(กศ.บป.) หลักสูตรวิทยา(หลังอนุปริญญา) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) ซึ่งใช้ñ อาทิตย์ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=1249

Gclub_I:
อยากเข้าร่วมอะ

aabb:
sports

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version