การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา ๕๕

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา ๕๕

ผู้สมัครสามารถซื้อคู่มือการสมัครเข้าศึกษาหรือขอรับเอกสารประชาสัมพันธ์ได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตั้งแต่วันที่  ๙  มกราคม  – ๙  เมษายน  ๒๕๕๕ 


 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร  ระหว่างวันที่  ๙  มกราคม  – ๙ เมษายน  ๒๕๕๕  เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ กองบริการการศึกษา อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
 
ผู้สมัครต้องนำเอกสารการสำเร็จการศึกษาที่เป็นตัวจริงและสำเนาไปในวันสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าเอกสารต่างๆ ที่นำไปแสดงไม่ถูกต้องสมบูรณ์ถือว่ามีเจตนาไม่สุจริตตั้งแต่เริ่มสมัครและจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้ ไม่เกิน ๒ ลำดับ  โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าสมัคร ๓๐๐ บาท 

ผู้สมัครต้องเลือกสมัครสาขาวิชาที่มีการสอบไม่ตรงกัน หากเลือกสาขาวิชาที่มี การสอบตรงกันต้องเลือกสอบเพียง ๑ สาขา

วิชาให้นำรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูปมาในวันที่สมัครด้วย

เมื่อยื่นใบสมัครแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการสมัครต้องยื่นใบสมัครใหม่และแจ้งยกเลิกการสมัครเดิม
ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ ๙ มกราคม ถึง ๙ เมษายน ๒๕๕๕
กรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ หรือถ้าต้องการรายละเอียด และข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๔๒๓-๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๔๐ , ๓๘๕๐

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?page_id=6549

Gclub_pro:
รับทราบค่ะ  ;D

Gclub_IV:
รับทราบค่ะ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gclub,บาคาร่า, แทงบอล,ป๊อกเด้งออนไลน์,คาสิโนออนไลน์

Gclub_:
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ  8)

cocore:
 ;D ;D ;D ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version