ผู้เขียน หัวข้อ: มร.ลปประกาศรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 55  (อ่าน 9431 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ผู้ดูแลระบบ-webboard

 • Administrator
 • lpru 05

 • ออฟไลน์
 • *****

 • 850
 • การ์ม่า:
  +1/-3
 • ข้อความส่วนบุคคล
  webmaster-lpru
  • ดูรายละเอียด
  • http://netra.lpru.ac.th/~phsakong/
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเรื่อง
การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประเภทรับตรง  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖

   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียน  ที่มีความสามารถพิเศษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ๔ ปี และ ปริญญาตรี ๕ ปี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  นั้น  เพื่อให้การคัดเลือกนักเรียนดังกล่าวสำเร็จด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยจึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร
การรับสมัคร
 
๓.๑  ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก   ๑    สาขาวิชา
 
๓.๒  การรับสมัครและยื่นใบสมัคร
 
๓.๒.๑   นักเรียนสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนที่นักเรียนสังกัดหรือDOWNLOAD เอกสารใบสมัครได้ทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   WWW.LPRU.AC.TH
 
๓.๒.๒   ผู้สมัครสามารถสมัครได้  ณ โรงเรียนที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ โดยกำหนด ยื่นใบสมัคร  ระหว่างวันที่  ๑๐  กันยายน – ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕
 
๓.๓  หลักฐานประกอบการสมัคร
 
๓.๓.๑    ใบสมัครตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
 
๓.๓.๒    สำเนาระเบียนผลการเรียน
 
-  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  หรือ  เทียบเท่า  พร้อมระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม
 
๓.๓.๓    รูปถ่ายหน้าตรง   ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด   ๑  นิ้ว   จำนวน  ๑  รูป  ติดใบสมัครให้เรียบร้อย
 
๓.๓.๔    เฉพาะผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ  หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษด้านกีฬา  ดนตรี  นาฏศิลป์  ศิลป  และกิจกรรมวิชาการ
 
           -  เกียรติบัตร หรือ วุฒิบัตร
 
           -  หนังสือรับรองความสามารถจากโรงเรียน  สถาบัน  หรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง
 
           -  หนังสือรับรองการได้รับรางวัล  เหรียญ   ถ้วย  หรือโล่  สถาบันหรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง
 
๓.๓.๕   ผู้สมัครจะต้องชำระค่าสมัครคนละ  ๑๐๐  บาท  (ธนาณัติ สั่งจ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง ชื่อผู้รับเงิน  หัวหน้างานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ๕๒๑๐๐  ธนาณัติ – เอกสารการสมัคร  รวมส่งในซองเดียวกัน)
 
๓.๓.๖   โรงเรียน  วิทยาลัย  ผู้รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน  ประเภทรับตรงและดำเนินการคัดเลือก
 
๓.๓.๗   โรงเรียน  วิทยาลัย  ผู้รับผิดชอบส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมหลักฐาน การสมัครพร้อมเอกสารตามข้อ ๓.๓.๕ ส่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ภายในวันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=8437