ผู้เขียน หัวข้อ: อาจารย์ม.ราชภัฏคว้าทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  (อ่าน 2460 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
อาจารย์ม.ราชภัฏคว้าทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
เดินหน้าพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นผ่านงานวิจัย
   สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏลำปาง เผยรายชื่อและหัวข้อโครงการวิจัยของคณาจารย์ ม.ราชภัฏลำปางที่รับทุนอุดหนุนจากภายนอก โดยส่วนมากเป็นงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและองค์ความรู้ของคนในชุมชน
ผศ.ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  แจ้งว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา คณาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้นำเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณารับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนงบประมาณในการวิจัย ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ปีนี้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มขึ้น   คือ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  จำนวน  ๒  ทุนดังนี้โครงการการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำนาแบบดั้งเดิมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหัวริน  ตำบลทุ่งสะโตก  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  งบประมาณ  ๑๓๐,๐๐๐  บาท  โดยผศ.สุวรรณี  จันทร์ตา โครงการรถม้าลำปางกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง  (ธงชัยศึกษา)  บ้านต้นธงชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐  บาท  โดยอาจารย์นันทิยา  สมสรวย
เครือข่ายการบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๓   จำนวน ๕ ทุน  ดังนี้ โครงการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษ  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง   งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  โดย รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูปรุงรส  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  โดย ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์ โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวชุมชน  บ้าน
ป่าเหมี้ยง  ตำบลแจ้ซ้อน  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  โดย ดร.ธนวิทย์  บุตรอุดม  งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐  บาท  การเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด กลุ่มน้ำพริก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  โดยอาจารย์กาญจนา  รัตนธีรวิเชียร  โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมของบ้านแม่แจ๋ม ต. แจ้ซ้อน  อ. เมืองปาน จ. ลำปาง งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  โดย อาจารย์รัชฎาภรณ์  ทองแป้น
นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ยังกล่าวตอนท้ายอีกว่านอกจากหนุนเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยตามตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑ จำนวนอาจารย์ประจำสาขาวิชาที่ได้รับทุนทำวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   และตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำสาขาวิชา   ยังจะพัฒนาศักยภาพด้านผลงานวิชาการของ อาจารย์  เพื่อให้ผลงานวิชาการได้รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ และ/หรือ ได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้   ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๓ ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และ / หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำ / นักวิจัยประจำ   และของ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓  ร้อยละผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และ ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๖  ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  สถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงได้จัดกิจกรรมเที่ยงวันสรรมาคุย  เรื่อง “วันแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ” เพื่อให้อาจารย์ได้นำผลงานวิชาการ  ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  มาทำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์  โดยจะมีวิทยากรจากพาณิชย์จังหวัดลำปางมาให้คำแนะนำในการจัดทำคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์  ในวันพุธที่  ๒๘    กรกฎาคม  ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  ณ  สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๒  อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง