ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 30 มกราคม 2560  (อ่าน 2531 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


1.หนังสือเลขที่ 0203/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติของเครือข่ายความร่วมทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2.หนังสือเลขที่ 0205/2560 อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ ไปราชการเพื่อร่วมงานประชุมสัมมนาในหัวข้อวิศัยทัศน์และการปรับตัวด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในตลาดยุด ไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

3.หนังสือเลขที่ 0205/2560 นางสาวทิพย์สุดา แสนโส และคณะไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ในวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

4.หนังสือเลขที่ 0217/2560 นางสาวธิดารัตน์ ไชยยาสืบ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมและร่วมจัดนิทรรศการความปลอดภัยทางถนนวิชาการภาคเหนือ 2559 ในวันที่ 30-31 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

5.หนังสือเลขที่ 0223/2560 อาจารย์ปราการ ใจดี และคณะไปราชการเพื่อเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 สานศิลป์ ถิ่นสองแคว ในระหวา่งวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

6.หนีงสือเลขที่ 0216/2560 นายปรืตต์ สายดี ไปราชการเพื่อเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 สานศิลป์ ถิ่นสองแคว ในระหวา่งวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

7.หนังสือเลขที่ 0222/2560 อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ และคณะไปราชการเพื่อจัดกิจกรรมค่ายอาสาด้านภาษาอังกฤษให้กับหน่วยงานการศึกาา ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาตนเองกิ่วลม 3 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

8.หนังสือเลขที่ 0218/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง และคณะไปราชการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ทะเลพร้าวเกมส์ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

9.หนังสือเลขที่ 219/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ไฟฑูรย์ อินต๊ะขัน ไปราชการเพื่อจัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จึงขออณุญาตไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ 17 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานสรรพากร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

10.หนังสือเลขที่ 220/2560 ดร.ไฟฑูรย์ อินต๊ะขัน ไปราชการเพื่อจัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จึงขออณุญาตไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 10 มีนาคม และ 7 เมษายน 2560 ณ สำนักงานสรรพสามิตรพื้นที่ลำปาง สาขาสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

11.หนังสือเลขที่ 0232/2560 นายบุญหลง ฝั้นคำอ้าย มีราชการในการรับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสภา เพื่อมาเข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

12.หนังสือเลขที่ 0233/2560 นายวิโรจน์ ไชยแก้วโห้  มีราชการในการรับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสภา เพื่อมาเข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

13.หนังสือเลขที่ 0234/2560 นางสาวรัตนศิริ ยืนยัง ไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมพัมนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร การบริหารด้านบัญการเงินสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ ในระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม บียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


14.หนังสือเลขที่ 026/2560 นายสรวิศ มูลอินต๊ะ และคณะไปราชการเพื่อเข้าร่วมงานนำเสนอวิจัย ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

15.หนังสือเลขที่ 028/2560 อาจรย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์ไปราชการเพื่อนิเทศก์นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ณ บริษัท มาเจสติอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

16.หนังสือเลขที่ 029/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ ำปราชการเพื่อนิเทศก์นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ณ บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด

17.หนังสือเลขที่ 030/2560 นายสันติ วงศ์ใหญ่ และคณะไปราชการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักศูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

18.หนังสือเลขที่ 031/2560 นางลาวัลย์ ศรีเดช และคณะไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชัพของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 31, 2017, 02:10:27 pm โดย Pr_hom »