ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558

เดือนตุลาคม

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ขายทอดตลาดรถโดยสารหมายเลขทะเบียน 40-0121 ลำปาง จำนวน  1 คัน
------------------------------------------
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์ขายทอดตลาดรถโดยสารหมายเลขทะเบียน 40-0121 ลำปาง จำนวน  1 คัน  ราคากลางเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
     ผู้สนใจขอรับเอกสารและยื่นซองเสนอราคาได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 054 - 237321-2 ในวันเวลาราชการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิ์ยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้
     กำหนดเปิดซอง เสนอราคาในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ อาคารพัสดุกลาง   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-October-(01-59)-051058.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version