ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558

เดือนกันยายน

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง สอบราคาเช่าบริการวงจรอินเทอร์เน็ต
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(58)-021058.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 3/2558 
เรื่อง ประกาศประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยท่อน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา 
------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์ที่จะทำการประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยท่อน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ไม้กระยาเลยท่อนจำนวนทั้งสิ้น 292  ท่อน ปริมาตร 55.23 ลบ.ม. รายละเอียดไม้ตามบัญชีแนบท้าย
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขพร้อมยื่นซองประมูลได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2558  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 054 - 237321-2 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะไม่รับใบเสนอราคาในครั้งนี้ โดยกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(03-58)-290958.pdf
รายละเอียด
http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(03-58)-290958-1.pdf

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง สอบราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๘
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๘

 กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(31-58)-230958.pdf
รายละเอียด
http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(31-58)-230958-1.pdf
งบประมาณ
http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(31-58)-230958-2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ ตามรายการ ดังนี้
   1. รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 แรงม้า            จำนวน            2          คัน
   2. รถตัดหญ้าสนามชนิดนั่งขับ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ซีซี          จำนวน            1          คัน
   3. รถกระเช้าบุคคล ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 12.80 เมตร        จำนวน            1          คัน

  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(94-58)-230958.pdf
รายละเอียด
http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(94-58)-230958-1.pdf
งบประมาณ
http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(94-58)-230958-2.pdf
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาเช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ต ตามรายการ ดังนี้
เช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ต   จำนวน   ๑     งาน

    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(01-58)-180958.pdf
รายละเอียด
http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(01-58)-180958-1.pdf
งบประมาณ
http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(01-58)-180958-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครั้งที่ 2/2558
เรื่อง ประกาศประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยท่อน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา 
------------------------------------------
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์ที่จะทำการประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยท่อน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ไม้กระยาเลยท่อนจำนวนทั้งสิ้น 292  ท่อน ปริมาตร 55.23 ลบ.ม. รายละเอียดไม้ตามบัญชีแนบท้าย
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขพร้อมยื่นซองประมูลได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 11 – 17 กันยายน  2558  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 054 - 237321-2 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะไม่รับใบเสนอราคาในครั้งนี้ โดยกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(02-58)-140958.pdf
ตารางขนาดไม้
http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(02-58)-140958-2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกาศประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยท่อน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา 
------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์ที่จะทำการประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยท่อน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ไม้กระยาเลยท่อนจำนวนทั้งสิ้น 292  ท่อน ปริมาตร 55.23 ลบ.ม. รายละเอียดไม้ตามบัญชีแนบท้าย
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขพร้อมยื่นซองเสนอราคาได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน  2558  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 054 - 237321-2 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้ โดยกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ      งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(01-58)-010958.pdf
ตารางขนาดไม้
http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(01-58)-010958-2.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version