ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558

เดือนกรกฎาคม

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงสถานีวิทยุกระจายเสียง พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงสถานีวิทยุกระจายเสียง พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๗,๒๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(28-58)-270758.pdf
รายละเอียดครุภัณฑ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(28-58)-270758-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(28-58)-270758-2.pdf
สรุปผลการก่อสร้าง
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(28-58)-270758-22.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกทักษะการสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยวิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดฝึกทักษะการสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยวิทยาศาสตร์ ตามรายการ ดังนี้
ชุดฝึกทักษะการสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยวิทยาศาสตร์      จำนวน   ๑     ชุด
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(93-58)-160758.pdf
รายละเอียดครุภัณฑ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(93-58)-160758-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(93-58)-160758-2.pdf
ใบเสนอราคา
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
-------------------------------------
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘   ตามรายละเอียดดังนี้
วัน เวลา และสถานที่สมัคร 
  บริษัทประกันที่สนใจติดต่อรับใบสมัครได้ที่  อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่  14  -  24  กรกฎาคม ๒๕๕8  เวลา ๐๘.๓๐ – 15.๐๐ น.  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๔ - ๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๔๔๐๑-๔ ,094-6170707 และสามารถดูข้อมูลได้ที่ www.lpru.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(58)-140758.pdf
รายการ-รายละเอียด
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(58)-140758-1.pdf

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเดินสายไฟเบอร์ออปติคเพื่อขยายการบริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาเดินสายไฟเบอร์ออปติคเพื่อขยายการบริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯ
     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(28-58)-140758.pdf
รายการ-รายละเอียด
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(28-58)-140758-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(28-58)-140758-2.pdf

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๙ และอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๙ และอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
         กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(27-58)-100758.pdf
รายการประกอบแบบ-งานทาสี-อาคาร-9-และอาคารศุนย์คอมพิวเตอร์
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(27-58)-100758-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(27-58)-100758-2.pdf
สรุปงบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(27-58)-100758-3.pdf
ข้อกำหนดและขอบเขตงาน-งานทาสีอาคาร
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(26-58)-010758-tor.pdf
ใบเสนอราคา
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(26-58)-010758.pdf
คุณลักษณะงานปรับปรุงรถยนต์ 
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(26-58)-010758-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(26-58)-010758-2.pdf
TOR
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(26-58)-010758-tor.pdf
ใบเสนอราคา
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version