ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558

ประจำเดือนมิถุนายน

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ขายทอดตลาดซากรถยนต์ จำนวน  2  รายการ
------------------------------------------
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์ขายทอดตลาดซากรถยนต์ จำนวน  2  รายการ  ดังนี้.-             
1.   ซากเครื่องรถยนต์      ราคากลาง   8,000      บาท      
2.   ซากรถกระบะ      ราคากลาง   4,000      บาท

      ผู้สนใจขอรับเอกสารและยื่นซองเสนอราคาได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ด้านหลังอาคารโอฬารโรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 054 - 237321-2 ในวันเวลาราชการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้
      กำหนดเปิดซอง เสนอราคาในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ อาคารพัสดุกลาง   ด้านหลังอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-June-(58-02)-090658.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version