ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 27 มกราคม 2564

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่  180/2564  อาจารย์ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะ ไปราชการโครงการส่งเสริมสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล ณ ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันที่ 27 มกราคม 2564
https://mega.nz/file/WYQg3DhR#Aj3G1N8DZDt3CRy-fiq3wzXJFYmis-somHuJpC9vWF8

2.คำสั่งไปราชการเลขที่  179/2564  ผศ.จำเนียร มีสำลี รองคณบดีเทคโนโลยีการเกษตรและคณะ ไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการปฐมนิเทศและกำหนดเป้าหมายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจของกลุ่มผู้ปลูกพืช ณ บ้านหนอง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 30 มกราคม 2564
https://mega.nz/file/LNJwERDI#uvY2GosGuO1tiNb0k9juBX_UQSzEo7kMQod00aV5sHU

3.คำสั่งไปราชการเลขที่  178/2564  ผศ.จำเนียร สำลี รองคณบดีเทคโนโลยีการเกษตรและคณะ ไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการปฐมนิเทศและกำหนดเป้าหมายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจของกลุ่มผู้ปลูกพืช ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันที่ 29 มกราคม 2564
https://mega.nz/file/eJZ2DJDQ#vZeFKjdRii72gmP30s11NqF_CsBvaymtU5JmrlUR-XY

4.คำสั่งไปราชการเลขที่  168/2564  ผศ.จรีรัตน์ สุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการโครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 26 มกราคม 2564
https://mega.nz/file/SBYwkbbb#vcTIrDRdjb4xdLMei6pUUW3zbA3tVFN8u9sr8ERNF1g

5.คำสั่งไปราชการเลขที่  182/2564 ผศ.จรีรัตน์ สุวรรณ์ ผู้ช่ววยศาสตราจารย์และคณะ
ไปราชการโครงการส่งเสริมการเล่นและกิจกรรมทางกาย เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โดยชุมชนท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านนากวาง ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 27 มกราคม 2564
https://mega.nz/file/fZZWTRYL#XYEZAxX5xJHHA1QR6esuarM56E8URGZetz0fCziyt2w

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version