ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 26 มกราคม 2564

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่  152/2564  ผศ.จรีรัตน์ สุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการโครงการส่งเสริมการเล่นและกิจกรรมทางกาย เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โดยชุมชนท้องถิ่น มีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง และผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ตำบลนาโป่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในวันที่ 25 มกราคม 2564
https://mega.nz/file/CBIUBBJD#irx7FPsZhwhVpwIam5NjxghlsGgmf58ze66zuv1TBkk

2.คำสั่งไปราชการเลขที่  153/2564  อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา อาจารย์และคณะ ไปราชการโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ณ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในวันที่ 25 มกราคม 2564
https://mega.nz/file/iUYGVTiQ#oMZOqpt1dFj7mDG7j6u8SFro5STZzgs8bV490fpZ4Zc

3.คำสั่งไปราชการเลขที่  89/2564  รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีและคณะ ไปราชการศึกษาดูงาน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันที่ 19 มกราคม 2564
https://mega.nz/file/ONJEjbBK#tLHe5M-l_hohufF5A2F2UhAv11aXk-hpFgc3Db5suDQ

4.คำสั่งไปราชการเลขที่  167/2564  ผศ.ดารุณี นิพัทธ์ศานต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยร่าชภัฏลำปาง (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ เทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ในวันที่ 26 มกราคม 2564
https://mega.nz/file/XRJmGD5S#MWzwruPUdfbGoYwkpPEk-UvktgBRmtfgpSFoEH-HvpY

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version