ผู้เขียน หัวข้อ: ม.ราชภัฏลำปางประกาศรับสมัครอาจารย์หลายสาขาวิชาหลายอัตรา  (อ่าน 13705 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
ม.ราชภัฏลำปางประกาศรับสมัครอาจารย์หลายสาขาวิชาหลายอัตรา
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ(อาจารย์) หลายสาขาวิชารวม ๑๒ อัตรา โดยรับสมัครถึงวันที่ ๒ มิ.ย. ๕๓ นี้
   เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแน่งอาจารย์ผู้สอน จำนวน ๑๒ อัตราในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยแยกตามระดับการศึกษาที่รับสมัครดังนี้
   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
   คณะครุศาสตร์ รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน ๑ อัตรา
   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
   คณะครุศาสตร์ จำนวน ๔ อัตรา ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน ๒ อัตรา (จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต)  ,สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน ๒ อัตรา  รับผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยหรืออนุบาลศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา รับผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นด้านการสอนภาษาไทย) โดยผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ,สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา  รับผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาศาสตร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ทางธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ,สาขาวิชาดนตรี จำนวน ๑ อัตรา รับผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (สากล) จะต้องปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลได้อย่างน้อย ๑ เครื่องมือ และสามารถปฏิบัติการสอนรายวิชาทฤษฎีดนตรี เรียบเรียงเสียงประสาน คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ ประวัติดนตรีตะวันตก
คณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๒ อัตรา ประกอบด้วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา รับผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศหรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน ๑ อัตรา รับผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๒ อัตรา ประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา รับผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้าสื่อสาร ,สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต จำนวน ๑ อัตรา  รับผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิตหรือวิศวกรรมโลหะการ
   ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะรับสมัครในระหว่างวันที่ ๒๗ พ.ค. – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ อาคารโอฬารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๗๒๕ หรืออ่านรายละเอียดที่ www.lpru.ac.th