การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > การประกาศผลการรับสมัครนักศึกษา

มร.ลป ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพิ่มเติม รอบ 3

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
เรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี  (เทียบโอนรายวิชา)  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  (เพิ่มเติม)

———————————-

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี๔ ปี (เทียบโอนรายวิชา)  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  (เพิ่มเติม)  วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นั้น  บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  (เพิ่มเติม)  แยกตามสาขาวิชาที่เข้าศึกษาดังนี้

 ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกที่นี่เรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ระดับปริญญาตรี ๕ ปี  และปริญญาตรี ๔ ปี  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  (เพิ่มเติม)

———————————-

      ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ๕ ปี และปริญญาตรี ๔ ปี  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  (เพิ่มเติม)วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นั้น  บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  (เพิ่มเติม)  แยกตามสาขาวิชาที่เข้าศึกษาดังนี้

 ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกที่นี่

แจ้งนักศึกษาที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ ที่นี่

        ให้ผู้มีรายชื่อในประกาศฉบับนี้กรอกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ วันที่  ๒๖  พฤษภาคม๒๕๕๔   ที่เว็บไซต์  http://lprumis.lpru.ac.th/academic/NewStudent/login.php  และปริ๊นทะเบียนประวัติของตนเอง  ยืนยันการรายงานตัวในวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   ณ งานบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  ชั้น ๑  ห้อง ๓๘๑๑

  สิ่งที่จะต้องนำมาในวันรายงานตัว

๑.       ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ๒ ฉบับ

๒.       ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ฉบับจริง  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ

๓.       บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ

๔.       รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๕.       หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฉบับจริง  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับ(ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล)

๖.  เอกสารฉบับสำเนา  เขียน   สำเนาถูกต้อง   ลงลายมือชื่อกำกับ

 ๗.  ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว   ๑,๗๐๐  บาท

          -  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่           ๕๐๐  บาท

          -  ค่าประกันของเสียหาย                     ๕๐๐  บาท

          -  ค่าหนังสือคู่มือนักศึกษา                ๒๐๐  บาท

          -  ค่าอบรมคุณธรรมจริยธรรม           ๕๐๐  บาท

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=4693

taya:
 ;D ;D ;D ;D

darkmany:
รับทราบ

goodluke_888:
รับทราบค่ะิ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version