การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > การประกาศผลการรับสมัครนักศึกษา

ประกาศผลการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปี2554

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประกาศผลการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปี2554
เรื่อง   ผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทรับตรง  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี
ประจำปีการศึกษา  2554
———————————————-     
    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี ปีการศึกษา  2554  เรียบร้อยแล้ว   จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ปีการศึกษา   2554   แยกตามสาขาวิชาที่เข้าศึกษาดังนี้
 

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?page_id=3455

nooroody:
รับทราบ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version