ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 11 มีนาคม 2564

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่  501/2564  รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีและคณะ ไปราชการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2564
https://mega.nz/file/XN5zwSDa#ApQUx-3MxP8dRYKnN5IG87qv2wI1N8yUAHMsJIab2rE

2.คำสั่งไปราชการเลขที่  500/2564  ผศ.จรีรัตน์ สุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการโครงการส่งเสริมการเล่นและกิจกรรมทางกาย เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โดยชุมชนท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ และเทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในวันที่ 12 มีนาคม 2564
https://mega.nz/file/jE42kRBS#H_3gNfmOtK_cvidpn3Swb1n3oReagxFAWAyh16pvL2g

3.คำสั่งไปราชการเลขที่  509/2564  นางสาวอลิศรา ศรีกระจ่าง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ไปราชการโครงการ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2564
https://mega.nz/file/nc5GnRoY#A-E7z2O6B2jwieil9_-f07H491ZDCsFfqlMvUxZU_Oc

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version