ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 4 มีนาคม 2564

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่  434/2564  ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการลงพื้นที่เปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ณ เทศบาลตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในวันที่ 4 มีนาคม 2564
https://mega.nz/file/rM4TWIbC#RTp1mUOIzhOBL2zzXF0ysHlLZxVjAplX1ktJ1upjxvM

2.คำสั่งไปราชการเลขที่  441/2564  นางรัชนีวรรณ มาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไปราชการโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นสำหรับพัฒนาการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564
https://mega.nz/file/aFpgyR7I#AkmtWqjN1O-s5-fPkpdaTk-MW9vBpMtRMBArDbpWD7o

3.คำสั่งไปราชการเลขที่  442/2564  ผศ.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการเพื่อเข้าพบนายอำเภอลี้ เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการส่งเสริมความรัก ความสมัคคีและวินัย ณ ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 11 มีนาคม 2564
https://mega.nz/file/SVgXzC6B#dAP0ctjiuvZOutJ5opHvb3HBW7CQAdVQVj7tz418DO8

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version