ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 2 มีนาคม 2564

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่  414/2564  รศ.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีและคณะ ไปราชการประชุมคณะกรรมการพิจารนาตำแหน่งทางวิชาการ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ในวันที่ 10 มีนาคม 2564
https://mega.nz/file/3VRgVBiA#gmoYUu1Qe9T15WCuMmPqp9_SQgFCaPHDIl9dqe6wvqU

2.คำสั่งไปราชการเลขที่  409/2564  ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณะ ไปราชการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ในระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564

3.คำสั่งไปราชการเลขที่  419/2564  ผศ.นันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะ ไปราชการลงพื้นที่ในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง บ้านกิ่วฮ่อง ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 17 มีนาคม 2564
https://mega.nz/file/TIYEwJoa#9MeRn4-_hiy83ZoMoDpzi-ONNlb4s8YUkOSdJWcHSE4

4.คำสั่งไปราชการเลขที่  420/2564  ผศ.นันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะ ไปราชการลงพื้นที่ในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง บ้านน้ำโท้งอุดมพร ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และตำบลนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 18 มีนาคม 2564
https://mega.nz/file/eYJiQBbK#-xAX4fXV8ESQo_IJkOvIr15dGIYibdCNkG7h4h3roVc

5.คำสั่งไปราชการเลขที่  418/2564  ผศ.นันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะ ไปราชการลงพื้นที่ในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง บ้านสำราญนิวาส  ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 16 มีนาคม 2564
https://mega.nz/file/OVRCBbBA#yfX0pMYvQvc99GsBgxDVECyNb4ptSVZ2ij3WFWf2Eg0

6.คำสั่งไปราชการเลขที่  416/2564  ผศ.กาญจนา คุมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการโครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ เทศบาลตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 4 มีนาคม 2564
https://mega.nz/file/OYQUXJKS#jVSwwKXb86gYwvpnM16q9lr39ElrZR2O8oLLvnpb5Vk

7.คำสั่งไปราชการเลขที่  415/2564  ผศ.จรีรัตน์ สุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณะ ไปราชการโครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 3 มีนาคม 2564
https://mega.nz/file/DBRWXLRJ#fsBXxDBXS7Phm7NRhDB5MZ72BSmiRHHcT208CqASV7s

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version