ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราขภัฏลำปาง

1.   คำสั่งเลขที่ 299/2564 นางสาวชุติมา ฤาชัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ พร้อมคณะ มีราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเยาวชนอุดมศึกษาขับเคลื่อนสุขภาวะ รุ่นที่ 4  ณ ชั้น3p อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  ระหว่างวันที่  3-5 มีนาคม 2564
https://mega.nz/file/7Jg1mSKS#rva21gNWXfF0qK3vaSfu4qWvPm6YEnNF7tnaoNhXT-k

2.   คำสั่งเลขที่ 294/2564 ผศ.จรีรัตน์ สุวรรณ์และคณะ มีราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชน พื้นที่ภาคเหนือตอนบนครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ 1 โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
https://mega.nz/file/nJ5SwDTD#u-ixjWqCrd52NoejstPqIvblV7zXT-d0YXcJ-xov2CU

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version