Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Computer Center Board => สายตรง-ศูนย์คอมพิวเตอร์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ เมษายน 04, 2014, 09:39:50 am

หัวข้อ: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป.เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เริ่มหัวข้อโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ เมษายน 04, 2014, 09:39:50 am
(http://i0.wp.com/comcentre.lpru.ac.th/New-com/wp-content/uploads/2014/03/com-310357.jpg?resize=600%2C215)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป.เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และUniversiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย

      เมื่อวันที่ 26-29 มีนาคม 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้นำคณะบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนรู้และได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน  และนำมาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

     จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ บุคลากรได้ศึกษาดูงาน การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับระบบเครือข่าย IPV6  งานบริการห้องสมุด งานระบบสารสนเทศ และการบริหารจัดการ ของทั้งสองหน่วยงาน  ซึ่งทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างมาก และจะนำมาพัฒนางาน พัฒนาตนเอง ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพต่อไป

    ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอขอบพระคุณศูนย์คอมพิวเตอร์ และสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย เป็นอย่างมากที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้
ประมวลภาพกิจกรรม
http://comcentre.lpru.ac.th/gallery_comcenter/main.php?g2_itemId=9333