Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: pr_jip ที่ มิถุนายน 22, 2012, 01:39:22 pm

หัวข้อ: หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 21 พฤษภาคม 2555
เริ่มหัวข้อโดย: pr_jip ที่ มิถุนายน 22, 2012, 01:39:22 pm
1.   ผศ.สุวรรณี  จันทร์ตา  คณบดี  ไปราชการเพื่ออบรม  เรื่องการพัฒนาจิตสาธารณะและการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน  เมื่อวันที่  19 – 20  พฤษภาคม  2555  ณ  ออไนซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท  และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล 
จังหวัดเชียงใหม่
2.   อ.วิเชษฐ  ยิ้มละมัย  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  บริษัทอาหารสากล  บริษัทไทยน้ำไทย  จำกัด  และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
เมื่อระหว่างวันที่  22 – 23  พฤษภาคม  2555
3.   ผศ.ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน  ไปราชการระหว่างวันที่  22 – 24  พฤษภาคม  2555
4.   ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล    ดร.ดวงใจ  ปิเยา  ไปราชการเพื่ออบรม  ประชุมเตรียมงานราชภัฏวิจัยกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2555
5.   นางโสมลักษณ์  กูลพรม  ไปราชการเพื่ออบรม  โครงการฝึกอบรมศาสนพิธี  ณ  โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ  ระหว่างวันที่  21 – 22  พฤษภาคม  2555