ประกาศรับสมัครงาน > ประกาศรับสมัครงาน

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับปริญญาเอกและอาจารย์ประจำตามสัญญาระดับปริญญาโท สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๒๐ อัตรา นั้นบัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้สำหรับผู้ที่ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์และประทับตราวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญาเพิ่มเติมในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

http://www.lpru.ac.th/recruitment_53/acharn_53/Announced-170553.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version