ประกาศรับสมัครงาน > ประกาศรับสมัครงาน

มร.ลป รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓

- – - – - – -  – - – - – - – - -

   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประสงค์จะรับสมัครบุคคล  เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญาจำนวน  ๑๙  ตำแหน่ง   อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา  จำนวน  ๒๐  อัตรา   ดังนี้
         ๑.๑   สังกัดคณะครุศาสตร์                                             จำนวน ๖ อัตรา
         ๑.๒  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      จำนวน ๖ อัตรา
         ๑.๓  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์                                       จำนวน ๒ อัตรา
        ๑.๔   สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                  จำนวน ๖ อัตรา

รายละเอียเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัคร
คลิกที่นี่
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=1409

KLBEAU1234:
สวัสดีค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version