ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 29 กันยายน 2563

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.   คำสั่งไปราชการเลขที่  2428/2563  ผศ.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์  และคณะ  ไปราชการเพื่อประสานงานในการทำข้อตกลงความร่วมมือการทำวิจัยกับการรถไฟแห่งประเทศไทย  ตึกบันชาการการรถไฟกรุงเทพมหานคร  ในระหว่างวันที่  4 - 5  ตุลาม  2563
https://mega.nz/file/uYpwUIAZ#wFrvJU_bBq5Xpk2zk8Woj_OYilJ0asWHifsBLK6dmms

2.   คำสังปราชการเลขที่  2424/2563  ผศ.พิมผกา  โพธิลังกา และคณะ  ไปราชการเพื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาวิจัยเชิงโยบายการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ  ห้องประชุมพิชัยรณยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ในวันที่  1  ตุลาคม  2563
https://mega.nz/file/qU5CnYDJ#LPILuHKGcigFqjQGzsWY1EzHvczdmAbcc87aVIATK6A

3.   คำสั่งไปราชการเลขที่  2440/2563 อ.ดามณี  เชื่องใจ  และคณะ  ไปราชการเพื่อการพัฒนาอุดดมศึกษา๓  สถาบันการศึกษา  ครั้งที่3/2563  โรงแรมอีสติน  ต้น  เชียงใหม่  นั้น  ในวันศุกร์ที่  2  ตุลาคม  2563
https://mega.nz/file/nY4CxQKB#OGk3QWM_8t46OtKGafwdHSaIoN02x35bLDH8HgxClDE

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version