ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 25 กันยายน 2563

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.   คำสั่งไปราชการเลขที่  2380/2563  นายสมพง  จันทร์ต๊ะวงค์  และคณะ  ไปราชการเพื่อรับ – ส่งผู้ทรงคุณวุฒิสภา  เพื่อเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่  9/2563  ณ  จังหวัดลำปาง – จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อระหว่างวันที่  24 -  25  กันยายน  2563
https://mega.nz/file/7ER2VBBJ#dzwL9FRRR3xc_gTwdCAHK9IvRy-eCgiw4SKHym2bt1I

2.   คำสั่งไปราชการเลขที่  2379/2563  อาจารย์อัจฉริยา  ครุธาโรจน์  และคณะ  ไปราชการเพื่อพานักศึกษาออกค่ายกิจกรรมบริการวิชาการและทัศนศึกษานอกสถานที่  ณ  โรงเรียนผู้สูงอายุแจ้ห่มและอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2563
https://mega.nz/file/jIZkiRhJ#3GzRC5ye4Nnkt5YNo42Ke6H-9E8bGrxFVQaPG_Cdvbw

3.   คำสั่งไปราชการเลขที่  2378/2563  ผศ.พงษ์สวัสดิ์  อำนาจกิติกร  ไปราชการเพื่อการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  ประจำปีการศึกษา 2562  ณ  มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อระหว่างวันที่  28 – 29  กันยายน  2563
https://mega.nz/file/DVJ2lbTI#OsDHlK0TQbMunLo_mAPY_sHWuTxQVD4zVoVuQZT06nk

4.   คำสั่งไปราชการเลขที่  2383/2563  ผศ.ปริตต์  สายสี  และคณะ  ไปราชการเพื่อร่วมการสัมมนาโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่  ปลอดปัจจัยเสี่ยง  ณ  โรงแรมสวนสามพราน  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  เมื่อระหว่างวันที่  1 – 3  ตุลาคม  2563
https://mega.nz/file/Lc5WRLAa#hE5G22AS8f5fN9SzxjK2kjLR2Bizrh23o018uu3p8T4

5.   คำสั่งไปราชการเลขที่  2382/2563  ผศ.ปรารถนา  โกวิทยางกูร  และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะโดยบูรณาการแนวคิด  CCR  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ณ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  29  กันยายน  2563


Pr_hom:
คำสั่งไปราชการเลขที่     2706/2563     อ.อภิรดี   จีนคร้าม  และคณะ  ไปราชการเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการ  “มอบความห่วงใย   ใส่ใจผู้กู้ กยศ. ”  กิจกรรมการออกตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.)    ณ  อำเภอลอง  อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่  และอำเภอเถิน  อำเภอสบปราบ จังวัดลำปาง  เมื่อระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม  2563

คำสั่งไปราชการเลขที่     2726/2563     ราชการดัง    ไปราชการเพื่อดำเนินโครงการการส่งเสริมการเล่นและกิจกรรมหางกาย  เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โดยชุมชนท้องถิ่น  และโครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพ้นที่จังหวัดลำปาง  มีกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น “วาระ” ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี จังวัดลำปาง   เมื่อระหว่างวันที่ 24 – 30 ตุลาคม  2563

คำสั่งไปราชการเลขที่     2720/2563    ผศ.พิมผกา  โพธิลังกา  ไปราชการเพื่อปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ขอเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อสมัครเข้าร่วมฝึกกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำรุ่นที่  5 ประจำปี 2563  ณ  โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน (วิภาวดี) กรุเทพมหานคร  เมื่อระหว่างวันที่ 26 –28 ตุลาคม  2563

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version