ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 21 กันยายน 2563

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1. คำสั่งไปราชการเลขที่  2287/2563  นายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล  ไปราชการเพื่อรับ - ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ณ  จังหวัดตาก  เมื่อวันที่  22  กันยายน  2563
https://mega.nz/file/7VxWhaZA#AtiwUbAy-XNG9nvTwOmplHgTNWKKLRs7QzDn8Iun2jI

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2288/2563  นายสมพงศ์  จันทร์ต๊ะวงค์  ไปราชการเพื่อรับ - ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อระหว่างวันที่  21 - 22  กันยายน   2563
https://mega.nz/file/DEgWHQoD#0wy0Mb2eAJutrDj3u4c-BtQt9AvE6PCjoNQ9BEol5Xc

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2311/2563  ผศ.ปรารถนา  โกวิทยางกูร  และคณะ  ไปราชการเพื่อร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ณ  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น  กรุงเทพฯ  เมื่อระหว่างวันที่  26 - 28  กันยายน  2563
https://mega.nz/file/TcgCUShR#RHf0WLG_X2NDwPG04FHtI_9WfoS4S1HUHgB8B7G6mLY

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2310/2563  ผศ.ปรารถนา  โกวิทยางกูร  และคณะไปราชการเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน  การเขียน  และการคิดวิเคราะห์  ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ณ  ห้องประชุมเชียงดาวกู๊ดวิว  รีสอร์ท  แอนด์สปา  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อระหว่างวันที่  4 - 5  ตุลาคม  2563
https://mega.nz/file/mcgGzShD#ayvn93rZMPlS2olE3siouLmOfVbOab6SSzpkWFZe3pU

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version