ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 17 กันยายน 2563

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2261/2563  นายปรีชา ไชยโย  ไปราชการเพื่อเข้ารับฟังคำชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส  ครั้งที่  10  ณ  สำนักงาน  ป.ป.ช.  จังหวัดนนทบุรี  ระหว่างวันที่  20 – 21  กันยายน  2563
https://mega.nz/file/aZRxGIhD#ifqpzVsfI9aZ9CBrCiQl-Ou-dMV9mG3cqZqrpzNgLmg

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2271/2563  ผศ.ปรารถนา  โกวิทยางกูร  และคณะ  ไปราชการเพื่อดำเนินโครงการ  “การเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลม่อนปิ่น  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่”  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  20 – 21  กันยายน  2563
https://mega.nz/file/eYZHxQrA#_tLtqerfmNQLZ79E7R79JYfARsXqPwfnH-vcDT42VQA

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2270/2563  รศ.สมชัย  โกศล  และคณะไปราชการเพื่อศึกษาดูงานและการทบทวนแผนการปฏิบัติราชการ  กองบริการการศึกษา  ณ  จังหวัดพิษณุโลก  และจังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อระหว่างวันที่  18 – 20  กันยายน  2563   
https://mega.nz/file/DRJFgIwD#7PQXZiaK0DBFL9WDWt2C_32QA3AdVKjMvyuN5rRylH0

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version