ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 2 กันยายน 2563

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.   คำสั่งไปราชการเลขที่  2106/2563  รศ.สมชัย  โกศล และคณะ ไปราชการเพื่อจัดดครงการศึกษาดูงานและการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ  ณ กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่  18 - 20 กันยายน 2563
https://mega.nz/file/vB4TgY5Y#Pba2VreAk9fhOAgXHNmfCT3U9C1Xbh6FQO8xNoxIZCk

2.   คำสั่งไปราชการเลขที่  2104/2563 ผศ.ปริตต์  สายสี  และคณะ  ไปราชการเพื่อรับ  รับการอบรมโครงการ “วิศวกรสังคม ”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปธุมธานี
 ในระหว่างวันที่ 16 - 20 กันยายน 2563
https://mega.nz/file/7dwjWYyR#0bK-h070ARvF17GuM8fmH_5fIl-UKi4MHOKUyeMhul4

3.   คำสั่งราชการเลขที่ 2105/2563  นายบุญหลง  ฟั่นคำอ้าย และ นายวิโจน์  ไชยแก้วโห้ พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อ รับ ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ มาเข้าร่วมการประชุมและสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ในวันที่ 9 และ 11 กันยายน
https://mega.nz/file/GZoFlAYb#w8OaHhFUNWREzfk1lHGz17Rcu_SR-7F8I8ffPyYg34k

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version