ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 31 สิงหาคม 2563

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.   คำสั่งไปราชการเลขที่  2088/2563  นางรัชนีวรรณ  มาวงศ์ และคณะ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในรายวิชา “ วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21 ”  ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่  1 – 3 กันยายน 2563
https://mega.nz/file/XdxzAAhZ#f4TqGOyqJYKsYoVIuXhmUfTxSUcdnj2VYskPlsWxzt4

2.   คำสั่งไปราชการเลขที่  2082/2563 นายบุญหลง  ฟั่นคำอ้าย  ไปราชการเพื่อรับ  - ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาเข้าร่วมประชุมและสัมภาษณ์คณะกรรมการมหาวิทยาลัยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ณ คณะครุศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 8 กันยายน 2563
https://mega.nz/file/nJw3TSKB#FdmB8x1oiM1ngv78uqPkPK2ypHE92POlvvIJnJVpKEA

3.   คำสั่งราชการเลขที่ 2081/2563  อาจารย์อัจฉริยา  ครุธาโรจน์  ไปราชการเพื่อ พานักศึกษาออกไปทำค่ายกิจกรรมบริการวิชาการและทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุแจ้ห่มและอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง ในวันที่ 1 กันยายน 2563
https://mega.nz/file/zZ4hVYxT#4eaGdiJA3do6gW-hvZ2vxDknr7EytNEBzg86ulDJ4vE

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version