ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 24 สิงหาคม 2563

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 2010/2563  รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์   และคณะ  มีราชการเพื่อไปหารือข้อข้าราชการกับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง          ณ  จังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างวันที่ 24  สิงหาคม 2563
https://mega.nz/file/KAZAyY6L#qe8J3MMrOKHV_ncGIFtafRae2uv3QSCQET5iQiuuQAY

2.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 1998/2563 ผศ.รัชฏาพรณ์  ทองแป้น  และคณะ มีราชการเพื่อไปประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21  สิงหาคม  2563
https://mega.nz/file/DJZEBIIJ#LnjdWRlqB0IuHnFlkd-wlskoYRpZyXIMkamcyDngwpA

3.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 1999/2563 อาจารย์ ดวงใจ  พุทธวงศ์ และคณะ มีราชการเพื่อไปจัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจ สังคม ทัศนคติ และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของโรงงานไฟฟ้าแม่เมาะ ภายใต้โครงการ การติดการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทัศนคติ และความคิดเห็นของประชาชน ณ พื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม  2563
https://mega.nz/file/jcJCmCob#DSHtomUeKmF_4z6MyGzYRB_QuRCQDdxZMQdq2th-cpE

4.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 2008/2563 ผศ.ปริตต์  สายสี  ไปราชการเพื่อ ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 13 – 17 กันยายน 2563
https://mega.nz/file/CRZwQIwQ#ZSCZUmlTnTZvlr7gHeu2aE7uhPB6i5byvqvWXLIujCY

5.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 2009/2563 รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์   และคณะ  มีราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมอธิการบดีวาระพิเศษ ร่วมกับองคมนตรี ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 25 – 27  สิงหาคม  2563
https://mega.nz/file/CJYQyAza#zgoW9pgnDAFNG3vy26DJbKl-oTAKVx-NXY13PpDc6Lo

6.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 2022/2563 นส.วันเพ็ญ  ใจแก้วแดง  มีราชการเพื่อไปเข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านประกันสังคม ประจำปี 2563  ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563
https://mega.nz/file/WQYwSS4K#hGqU1MQnAR9cgNWH9T2svZLKbLUkp16dSnnQxMhFSII

7.   คำสั่งไปราชการเลขที่ 2023/2563 นายบุญหลง  ฟั่นคำอ้าย  มีราชการเพื่อไป รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสภา เพื่อเข้าร่วมประชุม  ณ จังหวัดเชียงใหม่-ลำปาง  เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2563
https://mega.nz/file/XIJilS4R#bXnwo2J9cAgGXoj_IVO31ATIfGOHfTfDIzRU2b8oUtY

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version