ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประจำปี2557

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  NEW
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การสอบราคาจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ลงวันที่ ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๗    ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน  ๑ รายนั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-July-150757.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEW
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - -
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือก บริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗  ตามประกาศลงวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ซึ่งมีผู้ ได้รับคัดเลือกให้เป็น  ผู้เสนอราคา จำนวน ๔ ราย  นั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-July-070757.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Chiller) พร้อมติดตั้ง อาคารหอประชุมใหญ่  จำนวน 1 งาน   ลงวันที่ 19 ธันวาคม  ๒๕๕๖  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 3 รายนั้น 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายใน อาคารหอประชุมใหญ่  จำนวน 1 งาน   ลงวันที่ 19 ธันวาคม  ๒๕๕๖  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 3 รายนั้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-310157.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ลงวันที่ 10  มกราคม  ๒๕๕๖  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 1 รายนั้น  ผลปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-300157.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ลงวันที่ 10  มกราคม  ๒๕๕๖  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 10 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 1 รายนั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-290157-1.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- - - - - - - - - - - - - - -
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยามิติ จำนวน ๑ ชุด   เทคโนโลยี  ลงวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ซึ่งมีผู้ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน  จำนวน ๑ ราย นั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-290157-2.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version