ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2555

ประจำเดือน ธันวาคม 2555

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกวาดการ์ตูนแอนิเมชั่น ๒ มิติ
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดฝึกวาดการ์ตูนแอนิเมชั่น ๒ มิติ ตามรายการ ดังนี้
ชุดฝึกวาดการ์ตูนแอนิเมชั่น ๒ มิติ จำนวน   ๒๕  ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/December-191255-(11)-25.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อสอบความเร็วไม่ต่ำกว่า ๔๐ แผ่น/นาที
(เครื่องอ่านข้อมูล/ตรวจสอบแบบ OMR)
- - - - - - - - - - - -  -
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อสอบความเร็วไม่ต่ำกว่า ๔๐ แผ่น/นาที (เครื่องอ่านข้อมูล/ตรวจสอบแบบ OMR)  ตามรายการ ดังนี้ ครุภัณฑ์ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อสอบความเร็วไม่ต่ำกว่า ๔๐ แผ่น/นาที(เครื่องอ่านข้อมูล/ตรวจสอบแบบ OMR) จำนวน  ๑ เครื่อง
         
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/December-171255-(10)-1.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดทดลองนิวเมติกส์
- - - - - - - - - - - - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดทดลองนิวเมติกส์ ตามรายการ ดังนี้

ชุดทดลองนิวเมติกส์         จำนวน  ๑   ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.co.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๐-๑ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/December-111255-(1)-1.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version