ประกาศรับสมัครงาน > ประกาศรับสมัครงาน

มร.ลป ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 1 อัตรา

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
—————–

   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
      . ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๒
 สังกัดงานสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยาลัยราชภัฏลำปาง อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๑๐๐  บาท จำนวน ๑ อัตรา
รายละเอียดการรับสมัคร
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=2015
ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่   งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๒  อาคารโอฬารฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่  ๑  -  ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๕๓ ภาคเช้าเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. และภาคบ่ายเวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐  น. (เว้นวันหยุดราชการ)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version